ALV 18 maart 2023

Beste kookvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Société des Gourmets Eurégionale (SDGE), met statutaire zetel te Enschede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40073631.

Tijdstip: Zaterdag 18 Maart 2023, om 12.00 uur.
Locatie: Oude Theehuis, Minister de Savornin Lohmanlaan 15 te Enschede.

De globale agenda ziet er als volgt uit:
(de uitgebreide agenda is op de site te vinden, zie toegestuurde link in de mail)

1.    Opening en goedkeuring agenda
2.    Notulen ALV  2022
3.    Jaarverslag van de voorzitter over 2022
4.    Voortgang vereniging
5.    Financiën over 2022
6.    Financiën 2023
7.    Rondje langs de velden    
8.    Verkiezing bestuursleden
9.    Rondvraag
10.    Sluiting

De financiële stukken als ook de agenda zijn beschikbaar via onze website.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Société des Gourmets Eurégionale,
Hermie Hermens, voorzitter


Terug naar Agendaoverzicht